Mis on toetatud elamise teenus?

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Toetatud elamise teenust võib osutada inimese enda elamispinnal, teenuse osutaja poolt inimesele üüritaval elamispinnal või grupikodus.

Mida teenuse raames tehakse?

  • juhendatakse inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel,
  • juhendatakse inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel,
  • abistatakse ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat inimest,
  • luuakse võimalused inimese võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks,
  • valmistatakse inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse ja abistatakse teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel.

Kellel on õigus toetatud elamise teenust saada?

Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus toetatud elamise teenust saada, peab suutma ise enda eest hoolitseda ja tulema juhendamisel toime igapäevaelu toimingutega.

Kuidas saada toetatud elamise teenusele:

Teenusele saamiseks tuleb esitada erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata:

  • riigiportaalis eesti.ee
  • sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustest üle Eesti
  • e-posti või posti teel

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab juhtumikorraldaja sobiva teenuse osutaja valikul ja vaba teenuskoha olemas olul suunab inimese teenusele.

Teenusele saamiseks pöördub isik Sotsiaalkindlustusametist postiga saadud suunamiskirjaga Võru Päevakeskuse Ühingusse. Võimalik eelnev kokkulepe kohapeal Jüri 19 a Võru E.-R. 8.00-16.00 või telefonil 56712128