Teenuse eesmärk on isiku võimalik iseseisev toimetulek ja areng läbi psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga kooselavate inimeste nõustamise kaudu.

Teenusele on õigus isikul, kes on:

 • tööealine (alates 18 a.);
 • raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega;
 • ei saa samal ajal kogukonnas elamise või ööpäevaringset erihooldusteenust.

Kuidas saada teenusele

Teenusele saamiseks tuleb esitada erihoolekandeteenuse taotlus, mille saab täita ja saata:

 •  riigiportaalis eesti.ee;
 • sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses üle Eesti;
 • e-posti või posti teel

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuse taotlusest otsuse tegemiseni võib minna kuni 40 tööpäeva. Teenuse vajaduse puhul abistab juhtumikorraldaja sobiva teenuse osutaja valikul ja vaba teenuskoha olemas olul suunab inimese teenusele.

Teenusele saamiseks pöördub isik Sotsiaalkindlustusametist postiga saadud suunamiskirjaga Võru Päevakeskuse Ühingusse. Võimalik eelnev kokkulepe kohapeal Jüri 19 a Võru E.-R. 8.00-16.00 või telefonil 56712128

Tegevuste planeerimise aluseks on:

 • igale kliendile Sotsiaalministeeriumi poolt väljastatud suunamiskirjas ettenähtud eesmärk ja tegevused;
 • kliendi isiklik tegevusplaan;
 • kliendi soovid, mis on vajalikud suunamiskirjas ettenähtud eesmärkide saavutamiseks.

Pakutavad tegevused Päevakeskuses:

 • Igapäevaelu põhioskuste õpetamine ja harjutamine ( aja planeerimine, riietumine, hügieen, kaupluse külastus, ostude sooritamine, lihtsamate toitude valmistamine, laua katmine, nõude pesemine, ruumide koristus, lillede kastmine, teenindusasutuste külastus, pesu pesemine);
 • Motoorsete oskuste arendamine ( laulmine, karaoke, liikumismängud, rütmika, tantsimine, võimlemine, jalutuskäigud);
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine ( kontakti loomine kaaslasega, viisakas käitumine, ühisüritustel osalemine, ühistranspordi kasutamine);
 • Kognitiivsete oskuste arendamine (mälu ja mõtlemist arendavad tegevused ning mängud, arvuti kasutamine, ajakirjade ja ajalehtede lugemine);
 • Loovust arendavad tegevused ( käsitöö, erinevate tehnikate ja materjalide kasutamine,  joonistamine,  materjalide ettevalmistamine).

Toimuvad tugitegevused individuaalselt kliendiga ja pereliikmetega: nõustamine, õpetamine, juhendamine, planeerimine, vestlused.

Korraldame klientidele ühisüritusi, kaasame koostööpartnereid.
Osaleme teabepäevadel.
Võimalik kasutada arvutit.
Vaatame filme ja üritustest valminud videosid.
Valminud albumid keskuse ajaloost ja tegevustest.
Toimuvad klientide sünnipäevade ja teised tähtpäevade tähistamised.
Päevakeskuses võimalus pesumasinat ja dussi kasutada.
Ajalehtede ja ajakirjade lugemise võimalus.
Kodukülastused.

Päevakeskuses köögi kasutamine einestamiseks 11.30-12.30

Teenuse lõpetamine

Igapäevaelu toetamise teenus lõppeb järgmistel juhtudel:

 • suunamiskirjal märgitud tähtaja möödumisel;
 • isiku kirjaliku avalduse korral, soovides lõpetada teenust ennetähtaegselt;
 • kui isik lahkub ajutiselt teenuselt rohkem kui kaheks kuuks järjest, välja arvatud statsionaarse tervishoiu teenuse osutamise korral;
 • kui isikul ilmnevad vastunäidustused teenuse saamiseks: sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena ja statsionaarset ravi vajav psüühikahäire;
 • kodukorrareeglite korduval rikkumisel;
 • teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahelise raamlepingu lõppemisel;
 • suunamiskirja kehtetuks tunnistamisel Sotsiaalkindlustusameti poolt;
 • isiku surma korral.

Teenuse lõppedes ei ole isikul enam sama suunamiskirja alusel õigust teenust saada, vaid tuleb pöörduda uuesti juhtumikorraldaja poole (suunamisotsuse väljastamiseks) ja saada Sotsiaalkindlustusametist uus suunamiskiri igapäevaelu toetamise teenusele.

Personal

Võru Päevakeskuse Ühingut juhib kolmeliikmeline juhatus:

 • Natalia Leosk – juhatuse liige
 • Aasa Saaroja – juhatuse liige
 • Ruth Venkov – juhatuse liige

Tegevusjuhendajad on :

 • Aasa Saaroja
 • Ruth Venkov
 • Natalia Leosk

Puhastusteenindaja:

Maia Torop